top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden All-Round Klusbedrijf E.Caris

Definities

Artikel 1

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris: All-Round Klusbedrijf E.Caris, gevestigd te Heibloem onder KvK nr.59813822.

2. Klant: degene aan wie All-Round Klusbedrijf E.Caris een offerte of aanbieding heeft verstrekt en/of met wie All-Round Klusbedrijf E.Caris een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: All-Round Klusbedrijf E.Caris en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 2

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namensAll-Round Klusbedrijf E.Caris.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

Artikel 3

1. Alle prijzen die All-Round Klusbedrijf E.Caris hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die All-Round Klusbedrijf E.Caris hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan All-Round Klusbedrijf E.Caris te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die All-Round Klusbedrijf E.Caris niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld inlid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door All-Round Klusbedrijf E.Caris vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van All-Round Klusbedrijf E.Caris, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door All-Round Klusbedrijf E.Caris een totaalbedrag zijn overeengekomen, is deze prijs aan te merken als een richtprijs. , Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8. All-Round Klusbedrijf E.Caris is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient All-Round Klusbedrijf E.Caris de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt te laten vervallen.

11. All-Round Klusbedrijf E.Caris heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal All-Round Klusbedrijf E.Caris prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met All-Round Klusbedrijf E.Caris op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Offertes en aanbiedingen

Artikel 4

1. Alle offertes en aanbiedingen van All-Round Klusbedrijf E.Caris zijn vrijblijvend en gelden gedurende één maand, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

2. Offertes en aanbiedingen van All-Round Klusbedrijf E.Caris zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Klant staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan deAll-Round Klusbedrijf E.Caris.

3. All-Round Klusbedrijf E.Caris kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht All-Round Klusbedrijf niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voortoekomstige orders.

6. De door of vanwege All-Round Klusbedrijf E.Caris bij de offerte of aanbieding verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van All-Round Klusbedrijf E.Caris en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. All-Round Klusbedrijf E.Caris behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

7. Deze stukken door of vanwege All-Round Klusbedrijf E.Caris verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van All-Round Klusbedrijf E.Caris.

8. De klant vrijwaart All-Round Klusbedrijf E.Caris tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen et cetera welke tegen All-Round Klusbedrijf E.Caris ingesteld worden.

 

Betalingen en betalingstermijn

Artikel 5

1. De klant moet declaraties binnen 8 dagen na factuurdatum aan All-Round Klusbedrijf E.Caris betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het niet overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat All-Round Klusbedrijf E.Caris de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. All-Round Klusbedrijf E.Caris behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Artikel 6

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is All-Round Klusbedrijf E.Caris gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van één maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan All-Round Klusbedrijf E.Caris. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag All-Round Klusbedrijf zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van een liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van All-Round Klusbedrijf E.Caris op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door All-Round Klusbedrijf E.Caris, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan All-Round Klusbedrijf E.Caris te betalen.

 

Recht van reclame

Artikel 7

1. Zodra de klant in verzuim is, is All-Round Klusbedrijf E.Caris gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. All-Round Klusbedrijf E.Caris roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan All-Round Klusbedrijf E.Caris , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant Opschortingsrecht Artikel 8 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

Artikel 9

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van All-Round Klusbedrijf E.Caris heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan All-Round Klusbedrijf E.Caris.

3. All-Round Klusberdijf E.Caris is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van All-Round Klusbedrijf E.Caris op grond van wat voor met All-Round Klusbedrijf E.Caris gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan All-Round Klusbedrijf E.Caris zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien All-Round Klusbedrijf een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft All-Round Klusbedrijf E.Caris het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Verzekering

Artikel 11

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

• zaken van All-Round Klusbedrijf E.Caris die bij de klant aanwezig zijn;

• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De klant geeft op eerste verzoek van All-Round Klusbedrijf E.Caris de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

 

Bewaring

Artikel 12

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Montage/Installatie

Artikel 13

1. Hoewel All-Round Klusbedrijf E.Caris zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uitte voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

2. All-round Klusbedrijf geeft geen garantie op montage/installatie van goederen die niet bij hem gekocht zijn.

 

Garantie

Artikel 14

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverband karakter zijn aangegaan, bevat deze voor All-Round Klusbedrijf E.Caris enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en voor schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 15

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. All-Round Klusbedrijf E.Caris heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat All-Round Klusbedrijf E.Caris tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat All-Round Klusbedrijf E.Caris tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

6. Overschrijding van het bepaalde tijdstip en de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

7. Overschrijding van het bepaalde tijdstip en de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden gegeven, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van All-Round Klusbedrijf E.Caris voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie.

8. Indien All-Round Klusbedrijf E.Caris de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de klant in verzuim en heeft All-Round Klusbedrijf E.Caris recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van All-Round Klusbedrijf E.Caris wordt vastgesteld aan de hand van de door All-Round Klusbedrijf gehanteerde tarieven.

 

Informatieverstrekking door de klant

Artikel 16

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aanAll-Round Klusbedrijf E.Caris.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert All-RoundKlusbedrijf E.Caris de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door All-Round Klusbedrijf E.Caris redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

Artikel 17

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 

Vrijwaring

Artikel 18

De klant vrijwaart All-Round Klusbedrijf E.Caris tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AllRound Klusbedrijf E.Caris geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

Artikel 19

1. De klant dient een door All-Round Klusbedrijf geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant All-Round Klusbedrijf E.Caris daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen All-Round Klusbedrijf E.Caris uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat All-Round Klusbedrijf E.Caris in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AllRound Klusbedrijf E.Caris gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

Artikel 20

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan All-Round Klusbedrijf E.Caris.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling All-Round Klusbedrijf E.Caris daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Artikel 21

Als All-Round Klusbedrijf E.Caris een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan All-Round Klusbedrijf E.Caris verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid All-Round Klusbedrijf E.Caris

Artikel 22

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien All-Round Klusbedrijf E.Caris aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. All-Round Klusbedrijf E.Caris is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien All-Round Klusbedrijf E.Caris aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn

Artikel 23

Elk recht van de klant op schadevergoeding van All-Round Klusbedrijf E.Caris vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Ontbinding en opschorting

Artikel 24

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer All-Round Klusbedrijf E.Caris toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt

2. Is de nakoming van de verplichtingen door All-Round Klusbedrijf E.Caris niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat All-Round Klusbedrijf E.Caris in verzuim is.

3. All-Round Klusbedrijf E.Caris heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden of op te schorten, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AllRound Klusbedrijf E.Caris kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4. Voorts is All-Round Klusbedrijf E.Caris bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan en mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van All-Round Klusbedrijf E.Caris op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien All-Round Klusbedrijf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. All-Round Klusbedrijf E.Caris behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

7. Reeds gedane aanbetalingen worden slechts gerestitueerd na aftrek van de door E.Caris aantoonbaar reeds gemaakte kosten.

 

Overmacht

Artikel 25

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van All-Round Klusbedrijf E.Caris in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan All-Round Klusbedrijf E.Caris kan worden toegerekend in een van de wil van All-Round Klusbedrijf E.Caris onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van All-Round Klusbedrijf E.Caris kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, besmettelijke ziektes etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen.

3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor All-Round Klusbedrijf E.Caris één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat All-Round Klusbedrijf E.Caris er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. All-Round Klusbedrijf E.Caris is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 

Wijzigen van de overeenkomst

Artikel 26

Behoudens het in artikel 3 van deze algemene voorwaarden bepaalde geldt dat indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 27

1. All-Round Klusbedrijf E.Caris is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zalAll-Round Klusbedrijf E.Caris zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

5. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanAll-Round Klusbedrijf E.Caris.

 

Overgang van rechten

Artikel 28

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming vanAll-RoundKlusbedrijf E.Caris.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 29

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat All-Round Klusbedrijf E.Caris bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 30

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar All-Round Klusbedrijf E.Caris is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft

bottom of page